اورهال ژنراتور گازسوز مان 300 کاوا

 

اورهال دستگاه ژنراتور گازسوز مان 300 کاوا به صورت کامل شامل:

تعویض یاتاقان ثابت متحرک

تعویض رینگ

سیت و گیت

تعویض بوش ها

تست موتور زیر بار…