تامین برق اضطراری :

ساخت و نصب تابلو ATS

تامین دیزل ژنراتور مورد تایید آتش نشانی در نقاط مختلف تهران